Doświadczenie szansą na sukces zawodowy

REALIZACJA: 01 WRZEŚNIA 2013 – 30 CZERWCA 2015
Instytut Otwarty wychodzi naprzeciw potrzebom osób wchodzących i powracających na rynek pracy. W ramach projektu „Doświadczenie szansą na sukces zawodowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki, 40 niepracujących mieszkańców powiatu kościerskiego w wieku 15-30 lat otrzyma możliwość uczestniczenia w programie składającym się z warsztatów psychospołecznych, szkolenia w zawodzie technik biurowy, pracy z coachem oraz stażu.W efekcie osoby te zyskają zarówno wiedzę merytoryczną, jak i kompetencje niezbędne w skutecznym poszukiwaniu zatrudnienia.

Na czym polega projekt „Doświadczenie szansą na sukces zawodowy”?

Ideą projektu jest udzielenie wsparcia 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
z powiatu kościerskiego w zakresie uzyskania kompetencji w zawodzie technik biurowy oraz przekazania wiedzy i umiejętności służących skutecznemu poszukiwaniu pracy.
Dzięki temu beneficjenci będą potrafili lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

Projekt składa się z czterech komponentów:

1. Indywidualny Plan Działania (2h)

Podczas tego etapu zostanie stworzona indywidualna strategia działania dopasowana do potrzeb każdego z kandydatów.

2. Warsztaty psychspołeczne, zajęcia przygotowujące do poszukiwania pracy (32 h) oraz praca z coachem (2h)

Część warsztatowa ma na celu budowanie pozytywnej samooceny, podnoszenie motywacji, naukę asertywności i wiary w siebie, a także pisania listów motywacyjnych i CV.

3. Szkolenia zawodowe - Technik biurowy oraz praca z coachem

Uczestnicy wezmą udział w następujących modułach edukacyjnych:

 1. organizacja biura, przepływ informacji, obieg dokumentów, archiwizacja i inne (48h);

 2. zarządzanie czasem, podział pracy, planowanie (16h);

 3. zasady sprawnej obsługi klienta (16h);

 4. wykorzystanie ICT–obsługa komputera i urządzeń biurowych (16h);

 5. Zagadnienia prawne i kultura zawodu (16h);

 6. Szkolenie z zakresu sprzedaży (16h);

 7. Coaching etap 1 (1,5h);

 8. Coaching etap 2 (1h).

4. Staże

Każdy z uczestników odbędzie 3-miesięczny płatny staż, który odbywać się będzie w 2 cyklach:

 • I cykl: II –VII 2013 (20 osób)

 • II cykl: XI 2014- III 2015 (20 osób)

Staż będzie wykonywany w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie i odbywać się będzie wg opracowanego wcześniej programu. Po zakończeniu stażu każdy uczestnik sporządzi sprawozdanie z jego przebiegu i przekaże je wnioskodawcy wraz z opinią wystawioną przez pracodawcę.

W każdej edycji zaplanowano dla 5 najlepszych stażystów (wybranych na podstawie opinii pracodawców i opiekunów) dodatkowe 3 miesiące stażu.

Zwiększy to motywację uczestników do jak najbardziej efektywnej pracy i dążenia do jak najlepszych wyników.

Cele projektu

 • zwiększenie szans 40 osób z powiatu kościerskiego w wieku 15-30 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym na wejście lub powrót do funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym;

 • rozwój kompetencji osobistych uczestników projektu, zwiększenie ich umiejętności komunikacyjnych;

 • kształtowanie postaw i umiejętności pracowniczych.

Dlaczego warto uczestniczyć w projekcie?

Dzięki uczestnictwu w projekcie jego beneficjenci znacznie zwiększą swoją zawodową atrakcyjność na rynku pracy, a zatem zyskają realną szansę na znalezienie zatrudnienia. Nabedą także wiele umiejętności praktycznych potrzebnych w procesie szukania pracy.
Specjalistyczne warsztaty psychospołeczne i zajęcia z wykwalifikowanym coachem pomogą uczestnikom w budowaniu pozytywnej samooceny, nauce asertywności oraz nabraniu wiary w siebie.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Projekt „Doświadczenie szansą na rozwój zawodowy” skierowany jest do mieszkańców powiatu kościerskiego w przedziale wiekowym 15-30 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 40 osób – 24 kobiety i 16 mężczyzn.

Rekrutacja
Zgłoszenia do projektu należy dokonać dostarczając wypełniony Formularz zgłoszeniowy uczestnika do Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, ulica Tkaczyka 1 (pokój numer 2 na parterze). Informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 515281606 oraz mailowo: staze@instytutotwarty.pl

I EDYCJA – 20-29 listopada 2013

II EDYCJA – 1 lipca - 31 sierpnia 2014

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas rekrutacji pierwszeństwo będą mieć: osoby bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego oraz kobiety wracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

W przypadku dużego zainteresowania zostanie utworzona lista rezerwowa na wypadek rezygnacji któregoś z uczestników.

Informacje dla pracodawców

Pracodawcy, którzy wyrażą chęć przyjęcia stażystów w ramach projektu „Doświadczenie szansą na sukces zawodowy”, mogą zgłaszać się do wnioskodawcy drogą mailową – przesyłając formularz zgłoszeniowy na adres: staze@instytutotwarty.pl.

Podczas rekrutacji pracodawców pierwszeństwo będą mieć firmy działające w sektorach uznawanych za najbardziej perspektywiczne dla regionu.